Wat is het doel van deze stichting ?

Om duidelijke lijnen in beeld te krijgen hoe iedere instantie de verantwoordelijkheid afschuift op een ander zodat je als gedupeerde eindeloos leeg geprocedeerd wordt zonder dat aan de bewuste situatie recht wordt gedaan. Om iedereen inzage te geven dat je als consument van Bouwproducten in Nederland vogelvrij bent verklaard en iedereen voor de ontstane schade  wegdraait. En zelf als opdrachtgever met de schade blijft zitten.

Hieronder cijferen we het geheel op.

A. Inventarisering van de problemen in de bouw bij bouwschades:

Het inventarisering  van knelgevallen veroorzaakt door de aannemers architecten verzekeringsmaatschappijen en overheid in brede zin. Hierbij in acht genomen dat de Nederlandse overheid in deze vaak een zeer bedenkelijke rol speelt, dit i.v.m.:

Vergunning verlening Toezicht en Handhaving
Dit gebeurd veelal door de plaatselijke gemeentes men vertrouwt vaak meer op de kennis van de aannemer en de architect dan op eigen ervaring en inzicht. Waardoor als de vergunning eenmaal is verleend toezicht en handhaving ook vaak een formaliteit is.

B. Duidelijkheid bij bouwschades; wie is aansprakelijk, voor welk gedeelte

 1. De constructeur voor de constructie en de berekeningen.
 2. De architect en de tekenaar voor de bouwtekening
 3. De aannemer voor de uitvoering hiervan.
 4. De Gemeente als toezicht en handhaving heeft gefaald als er niet volgens de verleende bouwvergunning is gebouwd en uitgevoerd.

 

C. Wie is in deze altijd eindverantwoordelijk voor de schade ?

Bij de punten  1. 2. 3. onder  B  heeft een ieder een aansprakelijkheid verzekering tegen calamiteiten als het goed is. Is het helder dat een van deze beroepsgroepen een fout heeft gemaakt dat leidt tot schade dan zal  een van deze partijen zelf of zijn verzekering de schade moeten vergoeden. Als er door de aannemer van de bouwtekening wordt afgeweken van wat hem is opgedragen kloppen onder B punt 1 en 2 niet meer.

Dit is dan ook het moment dat de Gemeente van toezicht en handhaving moet ingrijpen.

D. Juridische steun geven aan gedupeerden van bouwschades

Ontstaan er dan schades veroorzaakt door  onder B 1.2.3.4. begint vaak het afschuif systeem en worden alle argument gebruikt om zich vrij te pleiten voor de schuldvraag. Is de schuldvraag bekend:

 • Volgt vaak een eindeloos gevecht met de verzekeringsmaatschappijen.
 • Om de directe schade van het bouwwerk.
 • Schade door productie verlies en gemiste omzet.
 • Eindeloos vertragen van de procedure,s in de hoop dat het bedrijf failliet gaat en er geen verzekerbaar belang meer is.

E. De dubieuze rol die de overheid speelt in de bescherming van opdrachtgevers in de bouw.

Daar waar onder B punt 1.2.3. faalt, ontstaat er schade. Wordt alles onder B punt 1.2.3.  Alles goed uitgevoerd ontstaat er geen schade. Als  onder B punt 3  de aannemer eigenhandig afwijkt van de bouwtekening in welke vorm dan ook hebben daar punt 1.2. daar geen invloed meer op als zij daarvan niet in kennis worden gesteld.

De opdrachtgever ziet gewoon bepaalde dingen niet vaak omdat die vaak elders bezig is. Als overheid van bouw en woning toezicht mag je als opdrachtgever van een bouwproject toch van uit gaan dat daar voldoende kennis en kunde zit om een bouwaanvraag goed te kunnen beoordelen. Als alles verder bekend is: Opdrachtgever, Bouwlocatie, schone grondverklaring, constructie tekening, bouwtekening, naam bouwbedrijf.

Blijft ook onze overheid in gebreke met fouten in vergunningverlening toezicht en handhaving. Dan hebben we als opdrachtgever van een bouwprojecten echt een probleem, want van bouwkundige eisen heeft geen enkele opdrachtgever van een bouwwerk voldoende kennis. Voor een opdrachtgever is het ondoenlijk om dat allemaal te weten, ook met de vele wijzigingen die zich daarbij voordoen.

Daarom is de gemeente eindverantwoordelijk voor het wel slagen van een bouwproject ter bescherming van haar eigen burgers en alles wat daarmee in contact komt. Conform zoals die in eerste aanleg bij de vergunning verlening is bedoeld.

F. Dubieuze rol: Raad van Arbitrage Voor de Bouwnijverheid.

Bij schades en geschillen kom je als opdrachtgever in eerste instantie bij de aannemer terecht die de werkzaamheden niet juist heeft verricht. In veel gevallen is de aannemer niet bereid het probleem op te lossen de betalingen zijn binnen. En zoek het verder als opdrachtgever maar uit als hij verder niks wil. Wat heb je als opdrachtgever dan nog van mogelijkheden ?

De enigste stap die je dan nog hebt is om je gelijk te halen en bewijs te leveren bij de rechter wie er in gebreke is gebleven. Maar wat blijkt in veel gevallen; dat van onafhankelijke rechtspraak helemaal niets aan de orde is. Tijdens de ondertekening van de aannemers overeenkomst  ben je in veel gevallen gelijk verbonden aan de aannemers voorwaarden dat je bij geschillen met de aannemer gelijk terecht komt bij De Raad van Arbitrage voor de bouw nijverheid.

 • Als je als opdrachtgever deze nachtmerrie van deze Raad hebt doorstaan begin je een Stichting Bouwleed om te laten zien hoe deze “rechtsorde” werkt (ten bate van de aannemerij en bouwend Nederland).
 • Alle feiten die wijzen op de fouten van de aannemer worden taalkundig  omgebogen naar de opdrachtgever.
 • De aannemer in kwestie treft geen enkele blaam ,je hebt het zelf zo gewild , je bent zelf de oorzaak, je hebt de aannemer onder druk gezet om zo te bouwen, het was jouw wil om het zo te doen en je hebt er voor betaald wat zeur je toch, je hebt betaald voor wat je gekregen hebt, hij mocht het bij jou toch niet beter doen.
 • Verkeerd gebruik eigen schuld zoek het maar uit.
 • Als je ons als Raad nog even flink betaald voordat wij het vonnis versturen, krijg je het vonnis met de strekking van hierboven toegestuurd.

(Deze Rechtszittingen worden meestal op plekken in achteraf zaaltjes gehouden daar waar het eten goed is) de pers is daar niet echt welkom

Inhoudelijk worden steekhoudende argumenten gebagatelliseerd op de feiten van hierboven, de aannemer is het slachtoffer niet jij als opdrachtgever, zoals ons is overkomen door de uitspraken van de Raad van Arbitrage.

De werkelijkheid is namelijk behoorlijk anders:

 • Je huurt als opdrachtgever via de aannemer niet alleen arbeid  maar ook kennis van zaken in.
 • Doet zich op een willekeurig moment een wijziging voor in welke vorm dan ook van constructietechnische aard of anders.
 • Stel je dan als aannemer in verbinding met de opdrachtgever en de constructeur en laat de nieuwe situatie opnieuw berekenen en doorrekenen.
 • Schades die dan ontstaan zijn dan niet ontstaan door het handelen van de aannemer.

Als opdrachtgever kom je na deze uitspraken van De Raad van Arbitrage in een spagaat, de eigen beroepsgroep gaat vaak vrijuit en als opdrachtgever blijf je zitten met de ellende en schade.

De slager keurt zijn eigen vlees. Hoe onafhankelijk is deze “rechtsorde” ?????

Bij een grote diepte investering van een opdrachtgever gaat men er van uit dat je failliet gaat of dat je geestelijk de weg kwijt raakt. Zo hebben ze geen last meer van je en hebben ze weer een bouwbedrijf gered.

G.  Bedoeling: Stichting Bouwleed
     Betere rechtsbescherming voor opdrachtgevers in de bouw.

Het is deze lijn die wij hebben meegemaakt en wat ons is overkomen al die jaren. Dit is ook onze waarschuwing naar al onze collega’s in de  landbouw en de M.K.B. bedrijven. Hoe meer zaken wij van U als gedupeerden binnen krijgen – veroorzaakt door aannemers overheid en de Raad van Arbitrage, in beeld krijgen, dit in combinatie met de praktijken van de verzekeringsmaatschappijen om de schades te ontgaan, des te duidelijker wordt de doortrapte werkwijze om gedupeerden verder te duperen.

De risico’s voor landbouw en MKB bedrijven wordt steeds groter: 

 • De Landbouwbedrijven en ook MKB bedrijven  worden steeds groter en dus de investeringen ook.
 • Daarbij is het aantrekken van veel vreemd vermogen noodzakelijk.
 • Dit gebeurd dan ook meestal altijd, bij grootte bouwprojecten voor de voortgang van een bedrijf.
 • Bij grootte bouwfouten kort na zo,n diepte investering ben je als bedrijf enorm kwetsbaar.
 • Maar ook veel later als je van een bouwval  weer een bouwwerk moet maken (milieu/ opruimkosten en dan pas nieuwbouw).

H.  Grootste Risico Groep:  Veehouderijbedrijven met drijfmest-kelders.

Door het hele land komen de laatste jaren steeds vaker meer instortingen van drijfmest-kelders voor, vaak nog met een gedeelte van de opbouw. De stallen zijn vaak  groot en bij calamiteiten de schades ook.

Het komt ook voor, dat bij verkoop en overname, soms vele jaren later, de bouwschades weer aan het licht komen (niemand controleert bij overname de staat van de drijfmest-kelders). De termijn van verjaring is 20 jaar voor bouwfouten. Als men zo’n bedrijf overneemt en er ontstaat een calamiteit, wie is er dan aansprakelijk? Een instorting na overname kan ook het einde van een bedrijf betekenen.

I.  Inrichting en werkplan van de Stichting:

Wij bieden u de mogelijkheid om samen met u,  deze problemen aan de orde te stellen bij de politiek en alle andere instanties die hierbij betrokken zijn.

 • Er is ruimte om uw eigen ervaringen te plaatsen op deze website.
 • Het houden van bijeenkomsten over dit onderwerp.
 • Het waarschuwen van collega’s en bedrijven voor de valkuilen van het huidige
 • Rechtssysteem en daaraan gekoppeld het doortrapte systeem  van verzekeringsmaatschappijen waardoor zij niet gaan betalen en U met de schade blijft zitten.
 • Het zoeken naar technische als zowel financiële oplossingen.
 • Overheid prikkelen tot nieuw beleid daar waar het fout gaat.

Aanmelden kan via e-mail of telefoon.